I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „КАС ПЪБЛИШИНГ“ ООД, с ЕИК 204667089, с адрес на управление в гр. София 1220, ж.к. Лев Толстой, бл. 64, вх. В, ет. 3, ап. 44, представлявано от управителя Петър Лозанов (по-долу „ДОСТАВЧИКА“), като доставчик на рекламни услуги чрез уебсайт с адрес www.selfmade.id, както и на свързаните с него мобилни приложения, платформи за електронно достъпно съдържание, книжно издание, профили в социални мрежи и други източници на информация под търговската марка SELFMADE.ID, и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ на рекламни услуги.

Чл. 2. Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори за рекламно обслужване за SELFMADE.ID и представляват неразделна част от тях.

Чл. 3. Със сключването на Договора за рекламно обслужване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява и приема да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже сключване на Договор за рекламно обслужване по собствена преценка.

Чл. 5. При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в Договора за рекламно обслужване между страните, предимство има Договорът. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ се уведомяват за настъпилите промени в Общите условия чрез публикуването им на уебсайта www.selfmade.id или със съобщение по електронна поща, като същите имат възможност да се запознаят с тях и в 14-дневен срок от публикуването им да заявят писмено, че не са съгласни с промените. Ако в рамките на този срок не постъпят писмени възражения, счита се, че ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ са приели измененията и те ги обвързват.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 7.  При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия и Договорите за рекламно обслужване използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ означава всяко физическо или юридическо лице, рекламна агенция, рекламодател или медия, което отправя до ДОСТАВЧИКА искане за предоставяне на оферта и/или е потвърдило предложена от ДОСТАВЧИКА оферта и/или е сключило Договор за рекламно обслужване с ДОСТАВЧИКА за изработка на РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ и/или извършване на РЕКЛАМНИ УСЛУГИ.
 2. РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ“ е всеки вид носител на информация, чрез който се прави реклама, включително аудио-визуални произведения, произведения на изобразителното изкуство, рекламни изображения, текстове, звукозаписи и видеа, платени статии, лога, брошури, дипляни, вложки, проспекти, плакати, пана, банери, landing page-ове, динамични реклами, рекламни съоръжения, рекламни сувенири и др. РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ може да е предоставено на ДОСТАВЧИКА от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да е изработено от ДОСТАВЧИКА по задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или може да е поръчано чрез тристранен договор между ДОСТАВЧИКА, рекламната агенция и компанията, чийто бранд се рекламира. 
 3. РЕКЛАМНИ УСЛУГИ“ означава всички услуги, предоставяни от ДОСТАВЧИКА съгласно Договор за рекламно обслужване и/или приложенията/анексите към него.
 4. „СТРАНИТЕ“ означава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА заедно, а когато е приложимо – заедно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКА, както и третата страна по договор за рекламно обслужване – например компанията, чийто бранд се рекламира;
 5. ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНО ОБСЛУЖВАНЕ“ означава:
  1. всеки писмен договор или друг договор сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА;
  2. одобрена оферта, която има обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение/съгласие от другата страна, изпратено писмено, по електронна поща (e-mail) или факс, което съдържа изрично съгласие по съществените условия на договора;
  3. разменени писма по електронната поща (e-mail) между страните, от които писма е видно че има отправено предложение и потвърждение/съгласие от другата страна по съществените условия на договора.
 6. РЕКЛАМНА ТАРИФА“ – различните видове предлагани от ДОСТАВЧИКА РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ и РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, както и техните цени.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен, че РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, което предоставя на ДОСТАВЧИКА за публикуване/излъчване, не нарушава законите на Република България, добрите нрави, както и общоприетите добри практики. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на същата с нормативните разпоредби на българското законодателство приложимите чуждестранни нормативни актове се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. Не се допуска публикуване на РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че за РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ, предоставено на ДОСТАВЧИКА за публикуване/излъчване, в които се съдържа името или изображението на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност, е придобил разрешение от тази личност да използва името или изображението по начина, по който това е направено в съответното РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ. В случай на претенции спрямо ДОСТАВЧИКА за нарушаване на правата на физическите лица по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички претърпени разходи, имуществени санкции, вреди (включително репутационни) и загуби.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за достоверността и актуалността на информацията в предоставяното за публикуване/излъчване РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ, което не трябва да накърнява добрите нрави или доброто име на трети лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за съответствието на РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ със законовите изисквания, както и за притежаването на авторско право и други защитени права по повод на рекламата.

Чл. 12. В случай че спрямо ДОСТАВЧИКА бъдат насочени имуществени претенции от трети лица или от държавни органи във връзка с това, че предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛ РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ нарушава приложимо законодателство, авторски права или по друг начин вредят на трети лица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички претърпени от тези обстоятелства разходи, имуществени санкции, вреди (включително репутационни) и загуби.

Чл. 13. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати грешки или фактически неточности в предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ.

 

IV. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 14. До изричното уговаряне на противното, счита се, че изработено от ДОСТАВЧИКА РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ представлява обект на авторско право, чийто права на собственост се носят единствено от ДОСТАВЧИКА.

Чл. 15. Освен ако не е уговорено друго в Договора за рекламно обслужване, в случаите, в които ДОСТАВЧИКЪТ създава РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ по поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, включително при тристранни договори, същите могат да се ползват от поръчващия или от компанията, чийто бранд се рекламира, единствено след допълнително писмено споразумение с ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност, че с предоставянето на ДОСТАВЧИКА за излъчване/публикуване на РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ не се увреждат чужди авторски права.  ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че има право да ползва и да разпространява под формата на РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ обектите на авторско право, които предоставя на ДОСТАВЧИКА за излъчване/публикуване. При нарушаване на разпоредбите по този член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички претърпени разходи, имуществени санкции, вреди (включително репутационни) и загуби.

 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ/ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ДОСТАВЧИКА изпълнение на избраната/ите рекламна услуга/и съгласно РЕКЛАМНАТА ТАРИФА и въз основа на Договора за рекламно обслужване между страните. В Договора за рекламно обслужване страните могат да определят параметрите на услуга, която не е включена изрично в РЕКЛАМНАТА ТАРИФА. 

Чл. 18. РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя за публикуване/излъчване на ДОСТАВЧИКА, следва да отговаря на техническите и/или стилистични изисквания, посочени в РЕКЛАМНАТА ТАРИФА или в Договора за рекламно обслужване (размери на банери и изображения, формат на видео и аудио файлове и пр.). ДОСТАВЧИКЪТ прави проверка на получените материали и при несъответствие дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок за привеждане на РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ в съответствие с уговорените изисквания. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отстрани в срок несъответствията, ДОСТАВЧИКЪТ може да избере дали сам да направи корекциите или да развали Договора поради неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 19. Срокът, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да предостави на ДОСТАВЧИКА РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ в подходящата техническа и стилистична форма, се уговаря в Договора за рекламно обслужване. 

Чл. 20.  В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, поръчал онлайн рекламна кампания, не може да осигури нормалното зареждане на интернет адреса, към който да води РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже предоставяне на РЕКЛАМНАТА УСЛУГА. 

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ има право да не приема за публикуване РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ, съдържанието и/или оформлението на което според мнението на ДОСТАВЧИКА не отговаря на концепцията на изданието, моралните и етичните норми, а така също противоречи на действащото законодателство на Република България, респективно на добрите нрави. За отказа си от публикуване поради изброените основания ДОСТАВЧИКА уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като евентуално посочва необходимостта от замяна на неподходящите с друго, подходящо РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ.

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ има право да извършва промени в позиционирането и размерите на РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, в случай на технически и/или технологични проблеми, предварително съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 23. РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ се извършват от ДОСТАВЧИКА посредством възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срещу заплащане на възнаграждение, определено в Договора за рекламно обслужване.

Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ има право да внася изменения в РЕКЛАМНАТА ТАРИФА по всяко време. Обвързващи за СТРАНИТЕ са цените, посочени в Договора за рекламно обслужване.

Чл. 25. Закупените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламни услуги могат да се прехвърлят в полза на лице, различно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на лицето/бранда, уговорени в Договора за рекламно обслужване, само след изрично писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 26. Освен ако не е уговорено друго в Договора за рекламно обслужване, всички рекламни услуги се заплащат авансово срещу издадена от ДОСТАВЧИКА проформа фактура не по-късно от 15 дни от старта на изпълнението на РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ (рекламна кампания).  

Чл. 27. При забавяне на дължимите плащания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да отложи или спре изпълнението не РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ до заплащане на дължимото възнаграждение.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 28. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа - да изготвя РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ и предоставя РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ - предмет на настоящите Общи условия и Договора за рекламно обслужване, с необходимото ниво на професионализъм.

Чл. 29. ДОСТАВЧИКЪТ има право да издава уговорения тираж на книжното издание SELFMADE, за който се уговаря РЕКЛАМНА УСЛУГА, на части.

Чл. 30. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да предоставя данни относно продажбите на SELFMADE.

Чл. 31. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да се обвърза с определени нива на продажби на SELFMADE.

Чл. 32. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че изработеното РЕКЛАМНО СЪДЪРЖАНИЕ и изпълнените РЕКЛАМНИ УСЛУГИ не доведат до очакваното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарастване на продажбите на рекламираните продукти/услуги. 

Чл. 33. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя статистика за преглежданията на РЕКЛАМНОТО СЪДЪРЖАНИЕ посредством  QR функционалността на приложението – най-често веднъж на тримесечие за първата 1 година от издаване на съответния брой.

Чл. 34. ДОСТАВЧИКЪТ може да представя, при поискване, общи статистики относно потреблението на SELFMADE, предмет на РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ, но при всички положения не е длъжен да дава данни, с което биха се нарушили разпоредби относно защитата на лични данни на физически лица съобразно ОРЗД 679/2016 (GDPR) и/или ЗЗЛД.

Чл. 35. При неточно изпълнение на РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ поради причини, за които ДОСТАВЧИКЪТ отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде компенсиран чрез изпълнение на сходна РЕКЛАМНА УСЛУГА или по друг начин, уговорен между СТРАНИТЕ.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при ползването на РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, предоставяни от ДОСТАВЧИКА:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, технически изисквания и Интернет етиката (по отношение на рекламата в онлайн изданието и мобилното приложение);
 2. да не извършва действия, представляващи нарушение на правата на интелектуална собственост на трети лица;
 3. да не извършва действия, с които би могъл да навреди на доброто име и репутацията на ДОСТАВЧИКА или на лицата/брандовете, за които се разказва в SELFMADE;
 4. да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение, при използване на предоставяните услуги;
 5. да спазва задълженията си, предвидени в настоящите Общи условия и в Договора между страните.

 

VIІІ. СРОКОВЕ

Чл. 37. (1) Срокът на Договора за рекламно обслужване се определя в самия него. В случай че отношенията между СТРАНИТЕ са уредени въз основата на одобрена оферта или кореспонденция по електронна поща, Договорът между страните се счита сключен за срок до изпълнението на съответната РЕКЛАМНА УСЛУГА.

(2) Разпоредбите относно задълженията за поверителност, посочени по-долу, остават в сила и след прекратяване на Договора, независимо от основанието за прекратяване.

Чл. 38. Договорът за рекламно обслужване се прекратява с изтичане на определения в него срок и на други основания предвидени в Договора или в настоящите Общите условия.

 

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 39. СТРАНИТЕ се съгласяват, че “конфиденциална информация” означава информация, данни, включително, но не само лични данни, ноу-хау, независимо дали е техническо или не, които са разкрити на другата страна и които се отнасят до стратегии, технология, оборудване и бизнес дейности, както и всякаква друга вътрешна информация, които са упоменати или декларирани като конфиденциални, или са такива по своята същност и/или наименованието им предполага да бъдат конфиденциални.

(2) СТРАНИТЕ се задължават да пазят конфиденциалната информация получена от другата страна по време срока на действие на Договора за рекламно обслужване и да я използват единствено с цел неговото изпълнение. 

(3) СТРАНИТЕ се задължават да не разкриват на трета страна сроковете и условията по Договора за рекламно обслужване или друга конфиденциална информация. Страните имат право да разкриват конфиденциална информация само на лица, които са активно заети с изпълнението на Договора за рекламно обслужване

(4) СТРАНИТЕ се съгласяват, че въпреки прекратяването Договора за рекламно обслужване поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила за неограничен период от време.

 

X. ДРУГИ

Чл. 40. В случай че по време на действие Договора за рекламно обслужване на територията на Република България бъде обявено бедствено положение по реда на чл. 48 от Закона за защита при бедствия или на извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 63 от Закона за здравето, както и при други непредвидени обстоятелства (форсмажор), при които дейността на ДОСТАВЧИКА е възпрепятствана или ограничена, срока за изпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА се удължават със срока на действие на непредвидените обстоятелства. 

Чл. 41. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на останалите клаузи или на Общите условия като цяло. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 42. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 43. Всички спорове между страните във връзка с настоящите Общи условия или с Договора за рекламно обслужване ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство, а в случай че не се постигне споразумение - от компетентния български съд.

 

 

Настоящите Общи условия  са приети от „КАС ПЪБЛИШИНГ“ ООД на 27.01.2022 г.